267-338-50078444126463

AUTOMATYKA PRZEMYS£OWA

W zakresie us³ug automatyki przemys³owej specjalizujemy siê w systemach monitoringu i sterowania obiektów rozproszonych. Najwiêksze sukcesy osi±gamy w dziedzinach: ciep³ownictwa, gospodarki wodno-¶ciekowej oraz monitoringu budynków inteligentnych.

TELEMETRIA i TELEMATYKA

W zakresie telemetrii oferujemy naszym klientom rozwi±zania bez ograniczeñ w zakresie: miejsca pomiaru, rodzaju pomiaru jak i prezentacji zgromadzonych danych. Od 2004 roku realizujemy systemy telemetryczne z transmisj± GPRS oraz prezentacj± danych na WEB serwerze Medas2m, TelWin.

SERWIS

¦wiadczymy serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonanych prac. Wychodz±c naprzeciw potrzebom klienta wprowadzili¶my us³ugê Medas2m Serwis, która gwarantuje op³acalno¶æ poniesionych inwestycji. W jej zakres wchodz±...

AKTUALNO¦CI

AUTOMATYKA DLA GPW KATOWICE

W tym roku zrealizowali¶my dwa projekty dla najwiêkszego hurtownika wody w kraju - GPW Katowice. Pierwszym z nich by³a modernizacja uk³adu sterowania armatur± filtrów piaskowych i wêglowych dla 2 ci±gów technologicznych w SUW Dzieækowice. Ka¿dy ci±g technologiczny sk³ada³ siê z 16 filtrów piaskowych oraz 20 wêglowych - ³±cznie oko³o 250 napêdów przepustnic. Wymogiem inwestora by³a realizacja zadania z zachowaniem ci±g³o¶ci pracy uk³adu. Zakoñczenie prac jest przewidywane we wrze¶niu bie¿±cego roku.

Drugim zadaniem, które realizowali¶my wraz z firm± SKANSKA, by³a modernizacja gospodarki osadowej w SUW Bibiela. Zakres powierzonych nam prac obejmowa³ wykonanie uk³adu sterowania i wizualizacji dla zespo³u odstojników, wraz z rozbudow± sieci ¶wiat³owodowej, a tak¿e instalacji elektrycznej.
UK£ADY STERUJ¡CE DLA T£OCZNI STRATE

T³ocznie ¶cieków firmy STRATE charakteryzuj±ce siê unikaln± konstrukcj± zbiorników wyposa¿onych w komory do po¶redniej separacji cia³ sta³ych, znane s± w ¶rodowisku eksploatatorów sieci kanalizacyjnych z wysokiej jako¶ci wykonania, trwa³o¶ci i niezawodno¶ci. Wykorzystuj±c wieloletnie do¶wiadczenie w monitoringu i serwisie t³oczni ¶cieków STRATE, opracowali¶my uk³ad steruj±cy t³oczni w oparciu o sterowniki oraz panele operatorskie firmy EATON. Obecnie jeste¶my w fazie wdra¿ania naszych rozwi±zañ.
ROZLEG£E PRACE DLA RZGW GLIWICE

Jednym z najnowszych projektów realizowanych przez nasz± firmê jest odbudowa i remont jazów klapowych na rzece K³odnicy bêd±cych w zarz±dzaniu RZGW Gliwice. S± one przedmiotem rozpoczêtych w lipcu 2015 roku prac, które maj± na celu doprowadzenie istniej±cych jazów segmentowo-klapowych do pe³nej sprawno¶ci technicznej. Zamówienie dotyczy dwóch jazów: "£abêdy" i "P³awniowice". W zakres prac wchodz± m. in.:
 • w czê¶ci hydrotechnicznej: roboty ziemne, wykonanie ¶cianek szczelnych z grodzic, ubezpieczenie dna oraz skarpy powy¿ej i poni¿ej jazu, a tak¿e reprofilacjê elementów betonowych;
 • w czê¶ci architektonicznej: remont budynku sterowni wraz z instalacjami elektrycznymi i odgromowymi;
 • w czê¶ci mechanicznej: wymianê klap i segmentów, wykonanie nowych uszczelnieñ oraz zamkniêæ remontowych od wody dolnej, remont mechanizmów w maszynowni;
 • w czê¶ci automatyki: wykonanie i uruchomienie systemu sterowania jazami, wykonanie szaf sterowniczych, oprogramowanie sterowników PLC oraz paneli HMI.
Dodatkowo w obydwu obiektach budujemy system dozorowy CCTV i system pomiaru stanu wód z centralnym powiadomieniem.
NOWY MODU£ RAPORTOWY W SYSTEMIE MEDAS2M

Wykorzystuj±c nasze do¶wiadczenie oraz sugestie u¿ytkowników, opracowali¶my nowy modu³ raportowy, uzupe³niaj±cy ofertê w zakresie telemetrii i telematyki. Modu³ oferuje rozbudowane funkcje w zakresie analizy pracy dowolnej infrastruktury technicznej (np. sieci energetycznych, wod-kan, cieplnych). Oprócz dostêpu do zaawansowanych narzêdzi raportuj±cych, oferuje on szereg funkcji zwi±zanych z bie¿±cym monitoringiem, charakterystycznych dla systemów SCADA. W przejrzysty i spójny sposób udostêpnia on informacje dotycz±ce parametrów kluczowych z punktu widzenia u¿ytkownika.
Dziêki zastosowaniu technologii webowej, system dostêpny jest dla u¿ytkownika z ka¿dego urz±dzenia maj±cego dostêp do Internetu i posiadaj±cego przegl±darkê internetow±. Nie jest zatem wymagane instalowanie dedykowanego oprogramowania. W¶ród u¿ytkowników, dla których modu³ zosta³ ju¿ wdro¿ony, s±: UM w D±browie Górniczej, AKWA Nysa, WiK Strzegom.
Gazele Biznesu

Medas2mSerwer telemetryczny Medas2m jest nowoczesnym systemem zbudowanym w oparciu o technologie internetowe, który umo¿liwia gromadzenie i zarz±dzanie danymi telemetrycznymi za po¶rednictwem przegl±darki internetowej.

     
Start O firmie Automatyka przemys³owa Telemetria i telematyka Serwis Kontakt
   
 • 9799856326
 • Szafy AKPiA
 • 858-292-4192
 • Systemy BMS
 • Systemy SCADA
 • Serwer telemetryczny Medas2m
 • 4148407346
 • 906-231-6293
 • Bateryjne modu³y pomiarowe
 •      

  © 2o16 Medas Sp. z o.o. / 3863664270