Strona g³ówna


Studio graficzne:
760-324-5352

Dzia³ handlowy:
4808154807
tel. +48 514 989 035

R3B Logo

Firma R3B Design Studio zajmuje siê grafik± komputerow± na potrzeby reklamy. Tworzymy grafiki dla druku i Internetu.

Tworzymy ksiêgi CI - Identyfikacji wizualnej firmy

Aby firma by³a rozpoznawalna i z czasem przyci±ga³a klientów sam± tylko mark±, niezbêdna jest jej promocja. Wszelkie dzia³ania marketingowe musz± byæ spójne. Utwierdzaæ korzystny wizerunek firmy w umys³ach obecnych i potencjalnych nabywców towarów i us³ug.
Dziêki do¶wiadczeniu w tworzeniu identyfikacji wizualnej firmy, projektowaniu loga produktów, oraz dobrej znajomo¶ci zagadnieñ DTP mo¿emy zaoferowaæ profesjonalne zaplecze reklamy wizualnej.
Tworzymy ksiêgi znaków umo¿liwiaj±ce identyfikacjê marki, strony www, projektujemy wizytówki, ulotki, banery, oraz flagi.
Profesjonalnie przygotowujemy projekty do wydruku. Po akceptacji klienta wysy³amy projekty do wybranego przez niego producenta lub wykonujemy u jednego z naszych podwykonawców.

Projektujemy i wykonujemy przyciagaj±ce wzrok banery reklamowe

Ciekawy i estetyczny projekt, nowoczesne, ekologiczne i ekonomiczne plotery wielkoformatowe, oraz staranne wykonanie - to gwarancja zadowowolenia klienta.

¦wiadczymy us³ugi graficzne dla firm

Przygotowujemy od zera lub na podstawie dostarczonych materia³ów wizytówki, ulotki, katalogi i kalendarze.

Tworzymy layouty stron www

Dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Czytelne, ciekawe i przyjazne dla u¿ytkownika. Wszystkie strony www tworzymy samodzielnie bez korzystania z szablonów. Dziêki temu s± unikatowe, zgodne ze standardami W3C i osiagaj± lepsze pozycje w wyszukiwarkach z mniejszym nak³adem kosztów zwi±zanych z pozycjonowaniem.

  Wybrane realizacje

Baner PCV

Projekt i druk banerów dla Hewelt Nieruchomo¶ci

Baner reklamowy Hewelt Nieruchomo¶ci Baner reklamowy

Projekty banerów reklamowych

Propozycje projektu banera dla JMP Parkiety

Baner reklamowy JMP Parkiety Banery reklamowe

Prosty projekt banera PCV

Prosty projekt i druk banera

Baner BHP Expert Proste projekty banerów

Projekty banerów

Projekt banera

Baner Karpie Koi Banery full kolor

Wizytówka dwustronna

Projekt i druk wizytówki dla firmy Admar-Bud.

pommey Wizytówki Admar-Bud Wizytówka

Wizytówka dwustronna

Projekt i druk wizytówki dla Q-lik Alarmy

(502) 747-6418 Wizytówki Q-lik Wizytówki

     R3B Design Studio Rafa³ Brzostek Gniewino

©R3B Design Studio 2010-2011      Valid XHTML 1.0 Strict